Workshops

Information Retrieval Meets Large Language Models

Schedule: Monday, May 13, 2024, Full-Day

Organizers: Zheng Liu, Yujia Zhou, Yutao Zhu, Jianxun Lian, Chaozhuo Li, Zhicheng Dou, Defu Lian and Jian-Yun Nie

DCAI: Data-centric Artificial Intelligence

Schedule: Monday, May 13, 2024, Full-Day

Organizers: Wei Jin, Haohan Wang, Daochen Zha, Qiaoyu Tan, Yao Ma, Sharon Li and Su-In Lee

Web Conference Workshop 2024: Graph Foundation Models

Schedule: Monday, May 13, 2024, Full-Day

Organizers: Haitao Mao, Jianan Zhao, Xiaoxin He, Zhikai Chen, Qian Huang, Zhaocheng Zhu, Jian Tang, Micheal Bronstein, Xavier Bresson, Bryan Hooi, Haiyang Zhang, Xianfeng Tang, Chen Luo and Jiliang Tang

Beyond Facts: 4th International Workshop on Computational Methods for Online Discourse Analysis

Schedule: Monday, May 13, 2024, Full-Day

Organizers: Konstantin Todorov, Pavlos Fafalios, Stefan Dietze and Dimitar Dimitrov

AI Driven Online Advertising: Market Design, Generative AI, and Ethics

Schedule: Monday, May 13, 2024, Half-Day (AM)

Organizers: Fengxiang He, Mengnan Du, Aris Filos-Ratsikas, Lu Cheng, Qingquan Song, Min Lin, John Vines

10th WebAndTheCity –The Web and Smart Cities

Schedule: Monday, May 13, 2024, Half-Day (PM)

Organizers: Leonidas Anthopoulos, Marijn Janssen and Vishanth Weerakkody

The 2nd Workshop on Recommendation with Generative Models

Schedule: Monday, May 13, 2024, Half-Day (AM)

Organizers: Wenjie Wang, Yang Zhang, Xinyu Lin, Fuli Feng, Weiwen Liu, Yong Liu, Xiangyu Zhao, Wayne Xin Zhao, Yang Song and Xiangnan He

The 1st Workshop on Decentralised Search and Recommendation

Schedule: Monday, May 13, 2024, Half-Day (PM)

Organizers: Yury Savateev, Reza Mooseai, Wenjie Wang, Thanassis Tiropanis, Mohamed Ragab, Alexandra Poulovassilis, Adriane Chapman and George Roussos

14th Temporal Web Analytics Workshop (TempWeb)

Schedule: Tuesday, May 14, 2024, Full-Day

Organizers: Marc Spaniol, Omar Alonso and Ricardo Baeza-Yates

FL@FM-TheWebConf'24: International Workshop on Federated Foundation Models for the Web

Schedule: Tuesday, May 14, 2024, Full-Day

Organizers: Irwin King, Guodong Long, Zenglin Xu and Han Yu

The 12th International Workshop on Natural Language Processing for Social Media (SocialNLP 2024)

Schedule: Tuesday, May 14, 2024, Full-Day

Organizers: Cheng-Te Li and Lun-Wei Ku

TrustLOG: The Second Workshop on Trustworthy Learning on Graphs

Schedule: Tuesday, May 14, 2024, Full-Day

Organizers: Jingrui He, Jian Kang, Fatemeh Nargesian, Haohui Wang, An Zhang and Dawei Zhou

Large Language Models for Graph Learning

Schedule: Tuesday, May 14, 2024, Half-Day (AM)

Organizers: Wenqi Fan, Yujuan Ding, Xiao Huang and Qing Li

[PromptEng] First International Workshop on Prompt Engineering for Pre-Trained Language Models

Schedule: Tuesday, May 14, 2024, Half-Day (PM)

Organizers: Damien Graux, Sebastien Montella, Hajira Jabeen, Claire Gardent and Jeff Pan

Workshop on Multimodal Content Analysis for Social Good: MM4SG 2024

Schedule: Tuesday, May 14, 2024, Half-Day (AM)

Organizers: Surendrabikram Thapa, Usman Naseem, Roy Ka-Wei Lee and Mehwish Nasim

The 3rd International Cryptoasset Analytics Workshop (CAAW)

Schedule: Tuesday, May 14, 2024, Half-Day (PM)

Organizers: Bernhard Haslhofer, Friedhelm Victor, Jiahua Xu and Kwok-Yan Lam