Accepted Papers - Research Tracks

The submission versions of these accepted papers as well as their reviews can be found on OpenReview. The camera-ready versions can be found on ACM Digital Library. Free access in perpetuity is offered via SIGWEB.

Intelligent Model Update Strategy for Sequential Recommendation

Zheqi Lv, Wenqiao Zhang, Zhengyu Chen, Shengyu Zhang, Kun Kuang

Advancing Web 3.0: Making Smart Contracts Smarter on Blockchain

Junqin Huang, Linghe Kong, Guanjie Cheng, Qiao Xiang, Guihai Chen, Gang Huang, Xue Liu

ACM Artifact Badge
Efficient Computation of Signature-Restricted Views for Semantic Web Ontologies

Yizheng Zhao

From Promises to Practice: Evaluating the Private Browsing Modes of Android Browser Apps

Xiaoyin Liu, Wenzhi Li, Qinsheng Hou, Shishuai Yang, Lingyun Ying, Wenrui Diao, Yanan Li, Shanqing Guo, Hai-Xin Duan

ACM Artifact Badge
LFDe: A Lighter, Faster and More Data-Efficient Pre-training Framework for Event Extraction

Zhigang Kan, Liwen Peng, Yifu Gao, Ning Liu, Linbo Qiao, Dongsheng Li

QUIC is not Quick Enough over Fast Internet

Xumiao Zhang, Shuowei Jin, Yi He, Ahmad Hassan, Zhuoqing Mao, Feng Qian, Zhi-Li Zhang

ACM Artifact Badge
A Multifaceted Look at Starlink Performance

Nitinder Mohan, Andrew E. Ferguson, Hendrik Cech, Rohan Bose, Prakita Rayyan Renatin, Mahesh K. Marina, Jörg Ott

ACM Artifact Badge
GEES: Enabling Location Privacy-Preserving Energy Saving in Multi-Access Edge Computing

Ziqi Wang, Xiaoyu Xia, Minhui Xue, Ibrahim Khalil, Minghui Liwang, Xun Yi

ACM Artifact Badge
ARES: Predictable Traffic Engineering under Controller Failures in SD-WANs

Songshi Dou, Li Qi, Zehua Guo

Meet Challenges of RTT Jitter, A Hybrid Internet Congestion Control Algorithm

Lianchen Jia, Chao Zhou, Tianchi Huang, Chaoyang Li, Lifeng Sun

ACM Artifact Badge
MARIO: Model Agnostic Recipe for Improving OOD Generalization of Graph Contrastive Learning

Yun Zhu, Haizhou Shi, Zhenshuo Zhang, Siliang Tang

Cost-effective Data Labelling for Graph Neural Networks

Shixun Huang, Ge Lee, Zhifeng Bao, Shirui Pan

ACM Artifact Badge
Collaborative Large Language Model for Recommender Systems

Yaochen Zhu, Liang Wu, Qi Guo, Liangjie Hong, Jundong Li

ACM Artifact Badge
A Data-Centric Multi-Objective Learning Framework for Responsible Recommendation Systems

Xu Huang, Jianxun Lian, Hao Wang, Hao Liao, Defu Lian, Xin Xie

Span-Pair Interaction and Tagging for Dialogue-Level Aspect-Based Sentiment Quadruple Analysis

Changzhi Zhou, Zhijing Wu, Dandan Song, Linmei Hu, Yuhang Tian, Jing Xu

ACM Artifact Badge
A Fast Hop-Biased Approximation Algorithm for the Quadratic Group Steiner Tree Problem

Xiaoqing Wang, Gong Cheng

MCFEND: A Multi-source Benchmark Dataset for Chinese Fake News Detection

Yupeng Li, Haorui He, Bai Jin, Dacheng Wen

ACM Artifact Badge
Collaboration-Aware Hybrid Learning for Knowledge Development Prediction

Liyi Chen, Chuan Qin, Ying Sun, XIN SONG, Tong Xu, Hengshu Zhu, Hui Xiong

Scalable and Provably Fair Exposure Control for Large-Scale Recommender Systems

Riku Togashi, Kenshi Abe, Yuta Saito

ACM Artifact Badge
Towards Expansive and Adaptive Hard Negative Mining: Graph Contrastive Learning via Subspace Preserving

Zhezheng Hao, Haonan Xin, Wei Long, Liaoyuan Tang, Rong Wang, Feiping Nie

FusionRender: Harnessing WebGPU's Power for Enhanced Graphics Performance on Web Browsers

Weichen Bi, Yun Ma, Yudong Han, Yifan Chen, Deyu Tian, Jiaqi Du

ACM Artifact Badge
Dynamic Graph Information Bottleneck

Haonan Yuan, Qingyun Sun, Xingcheng Fu, Cheng Ji, Jianxin Li

ACM Artifact Badge
Debiasing Recommendation with Personal Popularity

Wentao Ning, Reynold Cheng, Xiao Yan, Ben Kao, Nan Huo, Nur Al Hasan Haldar, Bo Tang

ACM Artifact Badge
PASS: Predictive Auto-Scaling System for Large-scale Enterprise Web Applications

Yunda Guo, Jiake Ge, Guo Panfeng, Yunpeng Chai, tao li, mengnan Shi, Yang Tu, Jian Ouyang

Poisoning Attack on Federated Knowledge Graph Embedding

Enyuan Zhou, Song Guo, Zhixiu Ma, Zicong Hong, Tao GUO, Peiran Dong

ACM Artifact Badge
User Distribution Mapping Modelling with Collaborative Filtering for Cross Domain Recommendation

Liu Weiming, Chaochao Chen, Xinting Liao, Mengling Hu, Jiajie Su, Yanchao Tan, Fan Wang

SSI, from Specifications to Protocol? Formally Verify Security!

Christoph H.-J. Braun, Ross Horne, Tobias Käfer, Sjouke Mauw

ACM Artifact Badge
Cooperative Classification and Rationalization for Graph Generalization

Linan Yue, Qi Liu, Ye Liu, Weibo Gao, Fangzhou Yao, Wenfeng Li

DirectFaaS: A Clean-Slate Network Architecture for Efficient Serverless Chain Communications

Qingyang Zeng, Kaiyu Hou, Xue Leng, Yan Chen

Social Media Discourses on Interracial Intimacy: Tracking Racism and Sexism through Chinese Geo-located Social Media Data

Zheng WEI, Yixuan Xie, Danyun XIAO, Simin Zhang, Pan Hui, Muzhi ZHOU

Tight Competitive and Variance Analyses of Matching Policies in Gig Platforms

Pan Xu

List-aware Reranking-Truncation Joint Model for Search and Retrieval-augmented Generation

Shicheng Xu, Liang Pang, Jun Xu, Huawei Shen, Xueqi Cheng

Prompt-enhanced Federated Content Representation Learning for Cross-domain Recommendation

Lei Guo, Ziang Lu, Junliang Yu, Quoc Viet Hung Nguyen, Hongzhi Yin

Unlocking the Non-deterministic Computing Power with Memory-Elastic Multi-Exit Neural Networks

Jiaming Huang, Yi Gao, Wei Dong

Towards Energy-efficient Federated Learning via INT8-based Training on Mobile DSPs

Jinliang Yuan, Shangguang Wang, hongyu li, Daliang Xu, Yuanchun Li, Mengwei Xu, Xuanzhe Liu

(In)Security of File Uploads in Node.js

Harun Oz, Abbas Acar, Ahmet Aris, Güliz Seray Tuncay, Amin Kharraz, Selcuk Uluagac

Off-Policy Evaluation of Slate Bandit Policies via Optimizing Abstraction

Haruka Kiyohara, Masahiro Nomura, Yuta Saito

Budget-Constrained Auctions with Unassured Priors: Strategic Equivalence and Structural Properties

Zhaohua Chen, Mingwei Yang, Chang Wang, Jicheng Li, Zheng Cai, Yukun Ren, zhihua zhu, Xiaotie Deng

On Truthful Item-Acquiring Mechanisms for Reward Maximization

Liang Shan, Shuo Zhang, Jie Zhang, Zihe Wang

FreqMAE: Frequency-Aware Masked Autoencoder for Multi-Modal IoT Sensing

Denizhan Kara, Tomoyoshi Kimura, Shengzhong Liu, Jinyang Li, Dongxin Liu, Tianshi Wang, Ruijie Wang, Yizhuo Chen, Yigong Hu, Tarek Abdelzaher

Interface Illusions: Uncovering the Rise of Visual Scams in Cryptocurrency Wallets

Guoyi Ye, Geng Hong, Yuan Zhang, Min Yang

MileCut: A Multi-view Truncation Framework for Legal Case Retrieval

Yip Fuda, Shuangyin Li

Multi-Scenario Pricing for Hotel Revenue Management

Wendong Xiao, Shuqi Zhang, Zhiyi Huang, Yao Yu

Rethinking Cross-Domain Sequential Recommendation under Open-World Assumptions

Wujiang Xu, Qitian Wu, Runzhong Wang, Mingming Ha, QIONGXU MA, Linxun Chen, Bing Han, Junchi Yan

ZipZap: Efficient Training of Language Models for Large-Scale Fraud Detection on Blockchain

Sihao Hu, Tiansheng Huang, Ka-Ho Chow, Wenqi Wei, Yanzhao Wu, Ling Liu

Clickbait vs. Quality: How Engagement-Based Optimization Shapes the Content Landscape in Online Platforms

Nicole Immorlica, Meena Jagadeesan, Brendan Lucier

Temporal Conformity-aware Hawkes Graph Network for Recommendations

Chenglong Ma, Yongli Ren, Pablo Castells, Mark Sanderson

InfoRank: Unbiased Learning-to-Rank via Conditional Mutual Information Minimization

Jiarui Jin, Zexue He, Mengyue Yang, Weinan Zhang, Yong Yu, Jun Wang, Julian McAuley

Not All Embeddings are Created Equal: Towards Robust Cross-domain Recommendation via Contrastive Learning

Wenhao Yang, Yingchun Jian, Yibo Wang, Shiyin Lu, LEI SHEN, Bing Wang, Haihong Tang, Lijun Zhang

Harnessing Large Language Models for Text-Rich Sequential Recommendation

Zhi Zheng, Wen Shuo Chao, Zhaopeng Qiu, Hengshu Zhu, Hui Xiong

Multi-Modal Knowledge Distillation for Recommendation with Prompt-Tuning

Wei Wei, Jiabin Tang, Lianghao Xia, Yangqin Jiang, Chao Huang

Efficiency of the Generalized Second-Price Auction for Value Maximizers

Yuan Deng, Mohammad Mahdian, Jieming Mao, Vahab Mirrokni, Hanrui Zhang, Song Zuo

IME: Integrating Multi-curvature Shared and Specific Embedding for Temporal Knowledge Graph Completion

Jiapu Wang, zheng cui, Boyue Wang, Shirui Pan, Junbin Gao, Baocai Yin, Wen Gao

Air-CAD: Edge-Assisted Multi-Drone Network for Real-time Crowd Anomaly Detection

Yuanzheng Tan, Qing Li, Junkun Peng, Zhenhui Yuan, Yong Jiang

Search-in-the-Chain: Interactively Enhancing Large Language Models with Search for Knowledge-intensive Tasks

Shicheng Xu, Liang Pang, Huawei Shen, Xueqi Cheng, Tat-seng Chua

Data Exchange Markets via Utility Balancing

Aditya Bhaskara, Sreenivas Gollapudi, Sungjin Im, Kostas Kollias, Kameshwar Munagala, Govind S. Sankar

Multimodal Query Suggestion with Multi-Agent Reinforcement Learning from Human Feedback

Zheng Wang, BINGZHENG GAN, Wei Shi

Fine-Tuning Games: Bargaining and Adaptation for General-Purpose Models

Benjamin Laufer, Jon Kleinberg, Hoda Heidari

Graph Contrastive Learning Meets Graph Meta Learning: A Unified Method for Few-shot Node Tasks

Hao Liu, Jiarui Feng, Lecheng Kong, Dacheng Tao, Yixin Chen, Muhan Zhang

Hierarchical Graph Signal Processing for Collaborative Filtering

Jiafeng Xia, Dongsheng Li, Hansu Gu, Tun Lu, Peng Zhang, Li Shang, Ning Gu

Enhancing Fairness in Meta-learned User Modeling via Adaptive Sampling

Zheng Zhang, Qi Liu, Zirui Hu, Yi Zhan, Zhenya Huang, Weibo Gao, Qingyang Mao

Masked Graph Autoencoder with Non-discrete Bandwidths

Ziwen Zhao, Yuhua Li, Yixiong Zou, Jiliang Tang, Ruixuan Li

Lower-Left Partial AUC: An Effective and Efficient Optimization Metric for Recommendation

Wentao Shi, Wang Chenxu, Fuli Feng, Yang Zhang, Wenjie Wang, Junkang Wu, Xiangnan He

Hierarchical Position Embedding of Graphs with Landmarks and Clustering for Link Prediction

Minsang Kim, Seung Jun Baek

Interpretable Knowledge Tracing with Multiscale State Representation

Jianwen Sun, Feng Hua Yu, Qian Wan, Qing Li, Sannyuya Liu, Xiaoxuan Shen

A Similarity-based Approach for Efficient Large Quasi-clique Detection

Jiayang Pang, Chenhao Ma, Yixiang Fang

Deliberate Exposure to Opposing Views and Its Association with Behavior and Rewards on Political Communities

Alexandros Efstratiou

Back to the Future: Towards Explainable Temporal Reasoning with Large Language Models

Chenhan Yuan, Qianqian Xie, Jimin Huang, Sophia Ananiadou

Cold-start Bundle Recommendation via Popularity-based Coalescence and Curriculum Heating

Hyunsik Jeon, Jong-eun Lee, Jeongin Yun, U Kang

UrbanCLIP: Learning Text-Enhanced Urban Region Profiling with Contrastive Language-Image Pretraining from the Web

Yibo Yan, Haomin Wen, Siru Zhong, Wei Chen, Haodong Chen, Qingsong Wen, Roger Zimmermann, Yuxuan Liang

Adversarial-Enhanced Causal Multi-Task Framework for Debiasing Post-Click Conversion Rate Estimation

Xinyue Zhang, Cong Huang, Kun Zheng, Hongzu Su, Tianxu Ji, Wei Wang, Hongkai Qi, Jingjing Li

Efficient Noise-Decoupling for Multi-Behavior Sequential Recommendation

Yongqiang Han, Hao Wang, Kefan Wang, Likang Wu, Zhi Li, Wei Guo, Yong Liu, Defu Lian, Enhong Chen

Towards Explainable Harmful Meme Detection through Multimodal Debate between Large Language Models

Hongzhan Lin, Ziyang Luo, Wei Gao, Jing Ma, Bo Wang, Ruichao Yang

Local Centrality Minimization with Quality Guarantees

Atsushi Miyauchi, Lorenzo Severini, Francesco Bonchi

λGrapher: A Resource-Efficient Serverless System for GNN Serving through Graph Sharing

Haichuan Hu, Fangming Liu, Qiangyu Pei, Yongjie Yuan, Zichen Xu, Lin Wang

Robust Decision Aggregation with Second-order Information

Yuqi Pan, Zhaohua Chen, Yuqing Kong

SPRING: Improving the Throughput of Sharding Blockchain via Deep Reinforcement Learning Based State Placement

Pengze Li, Mingxuan Song, Mingzhe Xing, Zhen Xiao, QIUYU DING, Shengjie Guan, Jieyi Long

NCTM: A Novel Coded Transmission Mechanism for Short Video Deliveries

Xu Zhenge, Qing Li, Wanxin Shi, Yong Jiang, Zhenhui Yuan, Peng Zhang, Gabriel Muntean

Online Sequential Decision-Making with Unknown Delays

Ping Wu, Heyan Huang, Zhengyang Liu

Fast Inference of Removal-Based Node Influence

Weikai Li, Zhiping Xiao, Xiao Luo, Yizhou Sun

A Cross Domain Method for Customer Lifetime Value Prediction in Supply Chain Platform

Zhiyuan Zhou, Li Lin, Hai Wang, Xiaolei Zhou, Wei Gong, Shuai Wang

Supervised Fine-Tuning for Unsupervised KPI Anomaly Detection for Mobile Web Systems

Zhaoyang Yu, Shenglin Zhang, Mingze Sun, Li Yingke, Zhaoyankai, Xiaolei Hua, Lin Zhu, Xidao Wen, Dan Pei

Cold Start or Hot Start? Robust Slow Start in Congestion Control with A Priori Knowledge for Mobile Web Services

Jia Zhang, Haixuan Tong, Enhuan Dong, QianXin, Mingwei Xu, Xiaotian Li, Zili Meng

InArt: In-Network Aggregation with Route Selection for Accelerating Distributed Training

liujiawei, Yutong Zhai, Gongming Zhao, Hongli Xu, Jin Fang, Zhen Zeng, Ying Zhu

ClickPrompt: CTR Models are Strong Prompt Generators for Adapting Language Models to CTR Prediction

Jianghao Lin, Bo Chen, Hangyu Wang, Yunjia Xi, Yanru Qu, Xinyi Dai, Kangning Zhang, Ruiming Tang, Yong Yu, Weinan Zhang

Matching Feature Separation Network for Domain Adaptation in Entity Matching

Chenchen Sun, Yang Xu, Derong shen, Tiezheng Nie

Memory Disagreement: A Pseudo-Labeling Measure from Training Dynamics for Semi-supervised Graph Learning

Hongbin Pei, Yuheng Xiong, Pinghui Wang, Jing Tao, Jialun Liu, Huiqi Deng, Jie Ma, Xiaohong Guan

What News Do People Get on Social Media? Analyzing Exposure and Consumption of News through Data Donations

Salim Chouaki, Abhijnan Chakraborty, Oana Goga, Savvas Zannettou

Causally Debiased Time-aware Recommendation

Lei Wang, Chen Ma, Xian Wu, Zhaopeng Qiu, Yefeng Zheng, Xu Chen

Getting Bored of Cyberwar: Exploring the Role of Low-level Cybercrime Actors in the Russia-Ukraine Conflict

Anh V. Vu, Daniel R. Thomas, Ben Collier, Alice Hutchings, Richard Clayton, Ross Anderson

Collaborative Metapath Enhanced Corporate Default Risk Assessment on Heterogeneous Graph

Zheng Zhang, yingsheng Ji, Jiachen Shen, Yushu Chen, Xi Zhang, Guangwen Yang

Uplift Modeling for Target User Attacks on Recommender Systems

Wenjie Wang, Changsheng Wang, Fuli Feng, Wentao Shi, Daizong Ding, Tat-seng Chua

Knowledge-Augmented Large Language Models for Personalized Contextual Query Suggestion

Jinheon Baek, Nirupama Chandrasekaran, Silviu Cucerzan, Allen herring, Sujay Kumar Jauhar

Descriptive Kernel Convolution Network with Improved Random Walk Kernel

Meng-Chieh Lee, Lingxiao Zhao, Leman Akoglu

A Knowledge-Injected Curriculum Pretraining Framework for Question Answering

Xin Lin, Tianhuang Su, Zhenya Huang, Shangzi Xue, Haifeng Liu, Enhong Chen

Trident: A Universal Framework for Fine-Grained and Class-Incremental Unknown Traffic Detection

Ziming Zhao, Zhaoxuan Li, Zhuoxue Song, Wenhao Li, Fan Terry Zhang

Learning to Rewrite Prompts for Personalized Text Generation

Cheng Li, Mingyang Zhang, Qiaozhu Mei, Weize Kong, Michael Bendersky

Understanding GDPR Non-Compliance in Privacy Policies of Alexa Skills in European Marketplaces

Song Liao, Mohammed Aldeen, Jingwen Yan, Long Cheng, Xiapu Luo, Haipeng Cai, Hongxin Hu

Physical Trajectory Inference Attack and Defense in Decentralized POI Recommendation

Jing Long, Tong Chen, GUANHUA YE, Kai Zheng, Quoc Viet Hung Nguyen, Hongzhi Yin

Graph Contrastive Learning with Kernel Dependence Maximization for Social Recommendation

Xuelian Ni, Fei Xiong, Yu Zheng, Liang Wang

FairSync: Ensuring Amortized Group Exposure in Distributed Recommendation Retrieval

Chen Xu, Jun Xu, Yiming Ding, Xiao Zhang, Qi Qi

LinkNER: Linking Local Named Entity Recognition Models to Large Language Models using Uncertainty

zhen zhang, Yuhua Zhao, Hang Gao, Mengting Hu

Extracting Small Subgraphs in Road Networks

Sara Ahmadian, Sreenivas Gollapudi, Gregory M Hutchins, Kostas Kollias, Xizhi Tan

FedDSE: Distribution-aware Sub-model Extraction for Federated Learning over Resource-constrained Devices

Haozhao Wang, jia yabo, Meng Zhang, Qinghao Hu, Hao Ren, Peng Sun, Yonggang Wen, Tianwei Zhang

Top-Personalized-K Recommendation

WONBIN KWEON, SeongKu Kang, Sanghwan Jang, Hwanjo Yu

Bidder Selection Problem in Position Auctions: A Fast and Simple Algorithm via Poisson Approximation

Nick Gravin, Yixuan Even Xu, Renfei Zhou

Game-theoretic Counterfactual Explanation for Graph Neural Networks

Chirag P Chhablani, Sarthak Jain, Akshay Channesh, Ian A. Kash, Sourav Medya

Which LLM to Play? Convergence-Aware Online Model Selection with Time-Increasing Bandits

Yu Xia, Fang Kong, Tong Yu, Liya Guo, Ryan Rossi, Sungchul Kim, Shuai Li

MultiGPrompt for Multi-Task Pre-Training and Prompting on Graphs

Xingtong Yu, chang zhou, Yuan Fang, Xinming Zhang

Mining Exploratory Queries for Conversational Search

Wenhan Liu, Ziliang Zhao, Yutao Zhu, Zhicheng Dou

BlockDFL: A Blockchain-based Fully Decentralized Peer-to-Peer Federated Learning Framework

Zhen Qin, Xueqiang YAN, Mengchu Zhou, Shuiguang Deng

UnifiedSSR: A Unified Framework of Sequential Search and Recommendation

Jiayi Xie, Shang Liu, Gao Cong, Zhenzhong Chen

RicciNet: Deep Clustering via A Riemannian Generative Model

Li Sun, Jingbin Hu, Suyang Zhou, Zhenhao Huang, Junda Ye, Hao Peng, Zhengtao Yu, Philip S. Yu

Weakly Supervised Anomaly Detection via Knowledge-Data Alignment

Haihong ZHAO, Chenyi Zi, Yang Liu, Chen Zhang, Yan Zhou, Jia Li

ReliK: A Reliability Measure for Knowledge Graph Embeddings

Maximilian K Egger, Wenyue Ma, Davide Mottin, Panagiotis Karras, Ilaria Bordino, Francesco Gullo, Aris Anagnostopoulos

ACM Artifact Badge
Blockchain Censorship

Anton Wahrstätter, Jens Ernstberger, Aviv Yaish, Liyi Zhou, Kaihua Qin, Taro Tsuchiya, Sebastian Steinhorst, Davor Svetinovic, Nicolas Christin, Mikolaj Barczentewicz, Arthur Gervais

TATKC: A Temporal Graph Neural Network for Fast Approximate Temporal Katz Centrality Ranking

Tianming Zhang, Junkai Fang, Zhengyi Yang, Bin Cao, JING FAN

Euphemism Identification via Feature Fusion and Individualization

Yuxue Hu, Mingmin Wu, ZhongQiang Huang, Junsong Li, Xing Ge, Ying Sha

UniTime: A Language-Empowered Unified Model for Cross-Domain Time Series Forecasting

Xu Liu, Junfeng Hu, Yuan Li, SHIZHE DIAO, Yuxuan Liang, Bryan Hooi, Roger Zimmermann

Differentially Private Selection from Secure Distributed Computing

Ivan Damgård, Hannah Keller, Boel Nelson, Claudio Orlandi, Rasmus Pagh

ACM Artifact Badge
GRASP: Hardening Serverless Applications through Graph Reachability Analysis of Security Policies

Isaac Polinsky, Pubali Datta, Adam Bates, William Enck

Towards the Identifiability and Explainability for Personalized Learner Modeling: An Inductive Paradigm

Jiatong Li, Qi Liu, Fei Wang, Jiayu Liu, Zhenya Huang, Fangzhou Yao, Linbo Zhu, Yu Su

Efficient Exact and Approximate Betweenness Centrality Computation for Temporal Graphs

Tianming Zhang, Yunjun Gao, jie zhao, Lu Chen, Lu Jin, Zhengyi Yang, Bin Cao, JING FAN

GraphControl: Adding Conditional Control to Universal Graph Pre-trained Models for Graph Domain Transfer Learning

Yun Zhu, Yaoke Wang, Haizhou Shi, Zhenshuo Zhang, Dian Jiao, Siliang Tang

Bit-mask Robust Contrastive Knowledge Distillation for Unsupervised Semantic Hashing

liyang he, Zhenya Huang, Jiayu Liu, Enhong Chen, Fei Wang, Jing Sha, Shijin Wang

SSTKG: Simple Spatio-Temporal Knowledge Graph for Intepretable and Versatile Dynamic Information Embedding

Ruiyi Yang, Flora Salim, Hao Xue

MULAN: Multi-modal Causal Structure Learning and Root Cause Analysis for Microservice Systems

Lecheng Zheng, Zhengzhang Chen, Jingrui He, Haifeng Chen

T$^3$RD: Test-Time Training for Rumor Detection on Social Media

huaiwen zhang, Xin xin Liu, Qing Yang, Yang Yang, Fan Qi, Shengsheng Qian, Changsheng Xu

Team Formation amidst Conflicts

Iasonas Nikolaou, Evimaria Terzi

The Dynamics of (Not) Unfollowing Misinformation Spreaders

Joshua Ashkinaze, Eric Gilbert, Ceren Budak

Long-term Off-Policy Evaluation and Learning

Yuta Saito, Himan Abdollahpouri, Jesse Anderton, Ben Carterette, Mounia Lalmas

An In-depth Investigation of User Response Simulation for Conversational Search

Zhenduo Wang, Zhichao Xu, Vivek Srikumar, Qingyao Ai

ACM Artifact Badge
Generative News Recommendation

Shen Gao, Jiabao Fang, quan Tu, Zhitao Yao, Zhumin Chen, Pengjie Ren, Zhaochun Ren

MMPOI: A Multi-Modal Content-Aware Framework for POI Recommendations

Yang Xu, Gao Cong, Lei Zhu, Lizhen Cui

Rethinking Node-wise Propagation for Large-scale Graph Learning

Xunkai Li, Jingyuan Ma, Zhengyu Wu, Daohan Su, Zhang wen tao, Rong-Hua Li, Guoren Wang

Fact Embedding through Diffusion Model for Knowledge Graph Completion

xiao Long, Liansheng Zhuang, Aodi Li, Houqiang Li, Shafei Wang

Graph-Skeleton: ~1% Nodes are Sufficient to Represent Billion-Scale Graph

Linfeng Cao, Haoran Deng, Yang Yang, Chunping Wang, Lei CHEN

GAUSS: GrAph-customized Universal Self-Supervised Learning

Liang Yang, Wei Xiao Hu, Jizhong Xu, Runjie Shi, Dongxiao He, Chuan Wang, Xiaochun Cao, Zhen Wang, bingxin niu, Yuanfang Guo

VilLain: Self-Supervised Learning on Homogeneous Hypergraphs without Features via Virtual Label Propagation

Geon Lee, Soo Yong Lee, Kijung Shin

ESCNet: Entity-enhanced and Stance Checking Network for Multi-modal Fact-Checking

Fanrui Zhang, Jiawei Liu, Jingyi Xie, Qiang Zhang, Yongchao Xu, Zheng-Jun Zha

A Fast Similarity Matrix Calibration Method with Incomplete Query

Changyi Ma, Runsheng Yu, Youzhi Zhang

Divide, Conquer, and Coalesce: Meta Parallel Graph Neural Network for IoT Intrusion Detection at Scale

Hua Ding, Lixing Chen, Shenghong Li, Yang Bai, Pan Zhou, Zhe Qu

Representation Learning with Large Language Models for Recommendation

Xubin Ren, Wei Wei, Lianghao Xia, Lixin Su, Suqi Cheng, Junfeng Wang, Dawei Yin, Chao Huang

Investigations of Top-Level Domain Name Collisions in Blockchain Naming Services

Daiki Ito, Yuta Takata, Hiroshi Kumagai, Masaki Kamizono

ACM Artifact Badge
Challenging Low Homophily in Social Recommendation

Wei Jiang, Xinyi Gao, Guandong Xu, Tong Chen, Hongzhi Yin

Dynamic Multi-Network Mining of Tensor Time Series

Kohei Obata, Koki Kawabata, Yasuko Matsubara, Yasushi Sakurai

Incentive and Dynamic Client Selection for Federated Unlearning

Yijing Lin, Zhipeng Gao, Hongyang Du, Dusit Niyato, Jiawen Kang, Xiaoyuan Liu

Helen: Optimizing CTR Prediction Models with Frequency-wise Hessian Eigenvalue Regularization

Zirui Zhu, Yong Liu, Zangwei Zheng, Huifeng Guo, Yang You

Labor Space: A Unifying Representation of the Labor Market via Large Language Models

Seongwoon Kim, Yong-Yeol Ahn, Jaehyuk Park

Optimizing Network Resilience via Vertex Anchoring

Siyi Teng, Jiadong Xie, Fan Zhang, Can Lu, Juntao Fang, Kai Wang

ACM Artifact Badge
SMUG: Sand Mixing for Unobserved Class Detection in Graph Few-Shot Learning

Chenxu Wang, Xichan Nie, Jinfeng Chen, Pinghui Wang, Junzhou Zhao, Xiaohong Guan

ACM Artifact Badge
ReLLa: Retrieval-enhanced Large Language Models for Lifelong Sequential Behavior Comprehension in Recommendation

Jianghao Lin, Rong Shan, Chenxu Zhu, Kounianhua Du, Bo Chen, Shigang Quan, Ruiming Tang, Yong Yu, Weinan Zhang

MSynFD: Multi-hop Syntax Aware Fake News Detection

Liang Xiao, Qi Zhang, Chongyang Shi, Shoujin Wang, Usman Naseem, Liang Hu

ACM Artifact Badge
COLA: Cross-city Mobility Transformer for Human Trajectory Simulation

Yu Wang, Tongya Zheng, Yuxuan Liang, Shunyu Liu, Mingli Song

Graph Contrastive Learning with Cohesive Subgraph Awareness

Yucheng Wu, Leye Wang, Xiao Han, Han-Jia Ye

ACM Artifact Badge
Explainable Fake News Detection with Large Language Model via Defense Among Competing Wisdom

Bo Wang, Jing Ma, Hongzhan Lin, Zhiwei Yang, Ruichao Yang, Yuan Tian, Yi Chang

LARA: A Light and Anti-overfitting Retraining Approach for Unsupervised Time Series Anomaly Detection

Feiyi Chen, Zhen Qin, Mengchu Zhou, Yingying ZHANG, Shuiguang Deng, Lunting Fan, Guansong Pang, Qingsong Wen

Unraveling the Dynamics of Stable and Curious Audiences in Web Systems

Rodrigo Alves, Antoine Patrick Isabelle Eric Ledent, Renato M. Assunção, Pedro Vaz-De-Melo, Marius Kloft

Whole Page Unbiased Learning to Rank

Mao Haitao, Lixin Zou, Yujia Zheng, Jiliang Tang, Xiaokai Chu, Jiashu Zhao, Qian Wang, Dawei Yin

Identifying Risky Vendors in Cryptocurrency P2P Marketplaces

Taro Tsuchiya, Alejandro Cuevas, Nicolas Christin

Medusa: Unveil Memory Exhaustion DoS Vulnerabilities in Protocol Implementations

Zhengjie Du, Yuekang Li, Yaowen Zheng, Xiaohan Zhang, Cen Zhang, Yi Liu, Sheikh Mahbub Habib, Xinghua Li, Linzhang Wang, Yang Liu, Bing Mao

Scalable and Effective Generative Information Retrieval

Hansi Zeng, Chen Luo, Bowen Jin, Sheikh Muhammad Sarwar, Tianxin Wei, Hamed Zamani

Semantic Evolvement Enhanced Graph Autoencoder for Rumor Detection

Xiang Tao, Liang Wang, Qiang Liu, Shu Wu, Liang Wang

ContraMTD: An Unsupervised Malicious Network Traffic Detection Method based on Contrastive Learning

Xueying Han, Susu Cui, Qinjian, Song Liu, Bo Jiang, Cong Dong, Zhigang Lu, Baoxu Liu

Graph Contrastive Learning Reimagined: Exploring Universality

Jiaming Zhuo, can cui, kun fu, bingxin niu, Dongxiao He, Chuan Wang, Yuanfang Guo, Zhen Wang, Xiaochun Cao, Liang Yang

Metacognitive Retrieval-Augmented Large Language Models

Yujia Zhou, Zheng Liu, Jiajie Jin, Jian-Yun Nie, Zhicheng Dou

Cognitive Personalized Search Integrating Large Language Models with an Efficient Memory Mechanism

Yujia Zhou, Qiannan Zhu, Jiajie Jin, Zhicheng Dou

Asking Multimodal Clarifying Questions in Mixed-Initiative Conversational Search

Yifei Yuan, Clemencia Siro, Mohammad Aliannejadi, Maarten de Rijke, Wai Lam

Learning Category Trees for ID-Based Recommendation: Exploring the Power of Differentiable Vector Quantization

Qijiong Liu, Jiaren Xiao, Lu Fan, Jieming Zhu, Xiao-Ming Wu

Retention Depolarization in Recommender System

Xiaoying Zhang, Hongning Wang, Yang Liu

Linear-Time Graph Neural Networks for Scalable Recommendations

Jiahao Zhang, Rui Xue, Wenqi Fan, Xu Xin, Qing Li, Jian Pei, Xiaorui Liu

ACM Artifact Badge
Mitigating Exploitation Bias in Learning to Rank with an Uncertainty-aware Empirical Bayes Approach

Tao Yang, Cuize Han, Chen Luo, Parth Gupta, Jeff Phillips, Qingyao Ai

Unified Uncertainty Estimation for Cognitive Diagnosis Models

Fei Wang, Qi Liu, Enhong Chen, Charles Liu, Zhenya Huang, Jinze Wu, Shijin Wang

GNNFingers: A Fingerprinting Framework for Verifying Ownerships of Graph Neural Networks

Xiaoyu You, Youhe Jiang, Jianwei Xu, Mi Zhang, Min Yang

Content Moderation and the Formation of Online Communities: A Theoretical Framework

Cynthia Dwork, Chris Hays, Jon Kleinberg, Manish Raghavan

Learning Mixtures of Continuous-Time Markov Chains

Fabian Christian Spaeh, Charalampos Tsourakakis

Poisoning Federated Recommender Systems with Fake Users

Ming Yin, Yichang Xu, Minghong Fang, Neil Gong

The Double Edged Sword: Identifying Authentication Pages and their Fingerprinting Behavior

Asuman Senol, Alisha Ukani, Dylan J Cutler, Igor Bilogrevic

ACM Artifact Badge
Could Small Language Models Serve as Recommenders? Towards Data-centric Cold-start Recommendation

Xuansheng Wu, Huachi Zhou, Yucheng Shi, Wenlin Yao, Xiao Huang, Ninghao Liu

User Response in Ad Auctions: An MDP Formulation of Long-term Revenue Optimization

Yang Cai, Zhe Feng, Christopher Liaw, Aranyak Mehta, Grigoris Velegkas

Uncovering the Hidden Data Costs of Mobile YouTube Video Ads

Emaan Atique, Saad Sher Alam, Harris Ahmad, Ihsan Ayyub Qazi, Zafar Ayyub Qazi

ACM Artifact Badge
Filter Bubble or Homogenization? Disentangling the Long-Term Effects of Recommendations on User Consumption Patterns

Md Sanzeed Anwar, Grant Schoenebeck, Paramveer Dhillon

Entity Disambiguation with Extreme Multi-label Ranking

Jyun-Yu Jiang, Wei-Cheng Chang, Jiong Zhang, Cho-Jui Hsieh, Hsiang-Fu Yu

Unfiltered: Measuring Cloud-based Email Filtering Bypasses

Sumanth Rao, Enze Liu, Grant Ho, Geoffrey Voelker, Stefan Savage

Prior-Free Mechanisms with Welfare Estimates

Guru Guruganesh, Jon Schneider, Joshua Ruizhi Wang

Off-Policy Evaluation for Large Action Spaces via Policy Convolution

Noveen Sachdeva, Lequn Wang, Dawen Liang, Nathan Kallus, Julian McAuley

“Are Adversarial Phishing Webpages a Threat in Reality?” Understanding the Users' Perception of Adversarial Webpages

Ying Yuan, Qingying Hao, Giovanni Apruzzese, Mauro Conti, Gang Wang

ACM Artifact Badge
Navigating the Post-API Dilemma: Search Engine Results Pages Present a Biased View of Social Media Data

Amrit Poudel, Tim Weninger

Best of Three Worlds: Adaptive Experimentation for Digital Marketing in Practice

Tanner Fiez, houssam nassif, Yu-Cheng Chen, Sergio Gamez, Lalit K Jain

A Method for Assessing Inference Patterns Captured by Embedding Models in Knowledge Graphs

Narayanan Asuri Krishnan, Carlos Rivero

Using Model Calibration to Evaluate Link Prediction in Knowledge Graphs

Aishwarya Rao, Narayanan Asuri Krishnan, Carlos Rivero

Collaborate to Adapt: Source-Free Graph Domain Adaptation via Bi-directional Adaptation

Zhen Zhang, Meihan Liu, an hui wang, Hongyang Chen, Zhao Li, Jiajun Bu, Bingsheng He

ACM Artifact Badge
Graph Fairness Learning under Distribution Shifts

yibo Li, Xiao Wang, Yujie Xing, Shaohua Fan, Ruijia Wang, Yaoqi Liu, Chuan Shi

Accelerating the Decentralized Federated Learning via Manipulating Edges

Mingyang Zhou, Gang Liu, KeZhong Lu, Rui Mao, Hao Liao

Hyperlink Hijacking: Exploiting Erroneous URL Links to Phantom Domains

Kevin Saric, Felix Savins, Gowri Sankar Ramachandran, Raja Jurdak, Surya Nepal

Mechanism Design for Large Language Models

Paul Duetting, Vahab Mirrokni, Renato Paes Leme, Haifeng Xu, Song Zuo

Improving Retrieval in Theme-specific Applications using a Corpus Topical Taxonomy

SeongKu Kang, Shivam Agarwal, Bowen Jin, Dongha Lee, Hwanjo Yu, Jiawei Han

PAGE: Equilibrate Personalization and Generalization in Federated Learning

Qian Chen, Zilong Wang, Jiaqi Hu, Haonan Yan, Jianying Zhou, Xiaodong Lin

Federated Learning Vulnerabilities: Privacy Attacks with Denoising Diffusion Probabilistic Models

Hongyan Gu, Xinyi Zhang, Jiang Li, Hui Wei, Baiqi Li, Xinli Huang

Spectral Heterogeneous Graph Convolutions via Positive Noncommutative Polynomials

Mingguo He, Zhewei Wei, shikun feng, Zhengjie Huang, Weibin Li, Yu Sun, dianhai yu

PACER: Network Embedding From Positional to Structural

Yuchen Yan, Hu Yongyi, Qinghai Zhou, Lihui Liu, Zhichen Zeng, Yuzhong Chen, Menghai Pan, Huiyuan Chen, Mahashweta Das, Hanghang Tong

Macro Graph Neural Networks for Online Billion-Scale Recommender Systems

Hao Chen, Yuanchen Bei, Qijie Shen, Yue Xu, Sheng Zhou, Wenbing Huang, Feiran Huang, Senzhang Wang, Xiao Huang

Intersectional Two-sided Fairness in Recommendation

Wong Ewan, Peijie Sun, Weizhi Ma, Min Zhang, Yuan Zhang, Peng Jiang, Shaoping Ma

SymLearn: A Symbiotic Crowd-AI Collective Learning Framework to Web-based Healthcare Policy Adherence Assessment

Yang Zhang, Ruohan Zong, Lanyu Shang, Huimin Zeng, Zhenrui Yue, Dong Wang

ModelGo: A Practical Tool for Machine Learning License Analysis

Moming Duan, Qinbin Li, Bingsheng He

Link Recommendation to Augment Influence Diffusion with Provable Guarantees

Xiaolong CHEN, Yifan Song, Jing Tang

Self-Guided Robust Graph Structure Refinement

Yeonjun In, Kanghoon Yoon, Kibum Kim, Kijung Shin, Chanyoung Park

ACM Artifact Badge
Full Stage Learning to Rank: A Unified Framework for Multi-Stage Systems

Kai Zheng, Haijun Zhao, Rui Huang, beichuan zhang, Na Mou, Yanan Niu, Yang Song, Hongning Wang, Kun Gai

Fake Resume Attacks: Data Poisoning on Online Job Platforms

Michiharu Yamashita, Thanh Tran, Dongwon Lee

When Federated Recommendation Meets Cold-Start Problem: Separating Item Attributes and User Interactions

Chunxu Zhang, Guodong Long, Tianyi Zhou, Zijian Zhang, Peng Yan, Bo Yang

An Efficient Automatic Meta-Path Selection for Social Event Detection via Hyperbolic Space

Zitai Qiu, Congbo Ma, Jia Wu, Jian Yang

NAT4AT: Using Non-Autoregressive Translation Makes Autoregressive Translation Faster and Better

Huanran Zheng, Wei Zhu, Xiaoling Wang

Recommender Transformers with Behavior Pathways

Zhiyu Yao, Xinyang Chen, Sinan Wang, Qinyan Dai, Yumeng Li, Tanchao Zhu, Mingsheng Long

Unmasking the Web of Deceit: Uncovering Coordinated Activity to Expose Information Operations on Twitter

Luca Luceri, Valeria Pantè, Keith Burghardt, Emilio Ferrara

RecurScan: Detecting Recurring Vulnerabilities in PHP Web Applications

YouKun Shi, Yuan Zhang, Tianhao Bai, Lei Zhang, Xin Tan, Min Yang

DPAR: Decoupled Graph Neural Networks with Node-Level Differential Privacy

Qiuchen Zhang, Hong kyu Lee, Jing Ma, Jian Lou, Carl Yang, Li Xiong

ACM Artifact Badge
Fair Graph Representation Learning via Sensitive Attribute Disentanglement

Yuchang Zhu, Jintang Li, Zibin Zheng, Liang Chen

RecDCL: Dual Contrastive Learning for Recommendation

Dan Zhang, Yangliao Geng, Wenwen Gong, Zhongang Qi, ZHIYU CHEN, Xing Tang, Ying Shan, Yuxiao Dong, Jie Tang

Trajectory-wise Iterative Reinforcement Learning Framework for Auto-bidding

Haoming Li, Yusen Huo, Shuai Dou, Zhenzhe Zheng, Zhilin Zhang, Chuan Yu, Jian Xu, Fan Wu

Phishing Vs. Legit: Comparative Analysis of Client-Side Resources of Phishing and Target Brand Websites

Kyungchan Lim, Jaehwan Park, Doowon Kim

Ensuring User-side Fairness in Dynamic Recommender Systems

Hyunsik Yoo, Zhichen Zeng, Jian Kang, Ruizhong Qiu, David Zhou, Zhining Liu, Fei Wang, Charlie Xu, Eunice Chan, Hanghang Tong

ACM Artifact Badge
AgentCF: Collaborative Learning with Autonomous Language Agents for Recommender Systems

Junjie Zhang, Yupeng Hou, Ruobing Xie, Wenqi Sun, Julian McAuley, Xin Zhao, Leyu Lin, Ji-Rong Wen

MatchNAS: Optimizing Edge AI in Sparse-Label Data Contexts via Automating Deep Neural Network Porting for Mobile Deployment

Hongtao Huang, Lina Yao, Xiaojun Chang, Wen Hu

A Worldwide View on the Reachability of Encrypted DNS Services

Ruixuan Li, Baojun Liu, Chaoyi Lu, Haixin Duan, Jun Shao

ACM Artifact Badge
Detecting and Understanding Self-Deleting JavaScript Code

Xinzhe Wang, Zeyang Zhuang, Wei Meng, James Cheng

ACM Artifact Badge
NETEVOLVE: Social Network Forecasting using Multi-Agent Reinforcement Learning with Interpretable Features

Kentaro Miyake, Hiroyoshi Ito, Christos Faloutsos, Hirotomo Matsumoto, Atsuyuki Morishima

MuGSI: Distilling GNNs with Multi-Granularity Structural Information for Graph Classification

Tianjun Yao, Jiaqi Sun, Defu Cao, Kun Zhang, Guangyi Chen

ACM Artifact Badge
Malicious Package Detection using Metadata Information

Sajal Halder, Michael Bewong, Arash Mahboubi, Yinhao Jiang, Rafiqul Islam, Zahid Islam, Ryan H.L. Ip, Muhammad Ejaz Ahmed, Gowri Sankar Ramachandran, Muhammad Ali Babar

How Few Davids Improve One Goliath: Federated Learning in Resource-Skewed Edge Computing Environments

Jiayun Zhang, Shuheng Li, Haiyu Huang, Zihan Wang, Xiaohan Fu, Dezhi Hong, Rajesh K. Gupta, Jingbo Shang

Privacy-Preserving and Fairness-Aware Federated Learning for Critical Infrastructure Protection and Resilience

Yanjun Zhang, Ruoxi Sun, Liyue Shen, Guangdong Bai, Minhui Xue, Mark Huasong Meng, Xue Li, Ryan Ko, Surya Nepal

ACM Artifact Badge
GraphPro: Graph Pretraining and Prompt Learning for Recommendation

Yuhao Yang, Lianghao Xia, Da Luo, konyellin, Chao Huang

Faithful Temporal Question Answering over Heterogeneous Sources

Zhen Jia, Philipp Christmann, Gerhard Weikum

ACM Artifact Badge
Making Cloud Spot Instance Interruption Events Visible

Kyunghwan Kim, Kyungyong Lee

ACM Artifact Badge
Invariant Graph Learning for Causal Effect Estimation

Yongduo Sui, Caizhi Tang, Zhixuan Chu, Junfeng Fang, Yuan Gao, Qing Cui, Longfei Li, JUN ZHOU, Xiang Wang

From Shapes to Shapes: Inferring SHACL Shapes for Results of SPARQL CONSTRUCT Queries

Philipp Seifer, Daniel Hernández, Ralf Lämmel, Steffen Staab

ACM Artifact Badge
EXGC: Bridging Efficiency and Explainability in Graph Condensation

Junfeng Fang, Xinglin Li, Yongduo Sui, Yuan Gao, Guibin Zhang, Kun Wang, Xiang Wang, Xiangnan He

Identifying VPN Servers through Graph-Represented Behaviors

chenxu wang, Jiangyi Yin, Zhao Li, Hongbo Xu, Zhongyi Zhang, Qingyun Liu

Mirror Gradient: Towards Robust Multimodal Recommender Systems via Exploring Flat Local Minima

Shanshan Zhong, Zhongzhan Huang, Daifeng Li, Wushao Wen, Jinghui Qin, Liang Lin

Zero-shot Image Classification with Logic Adapter and Rule Prompt

Dongran Yu, Xueyan Liu, Bo Yang

Core-Competitiveness in Partially Observable Networked Market

Bin Li, Dong Hao

Breaking the Time-Frequency Granularity Discrepancy in Time-Series Anomaly Detection

Youngeun Nam, Susik Yoon, Yooju Shin, Minyoung Bae, Hwanjun Song, Jae-Gil Lee, Byung Suk Lee

ACM Artifact Badge
NPCS: Native Provenance Computation for SPARQL

Zubaria Asma, Daniel Hernández, Luis Galárraga, Giorgos Flouris, Irini Fundulaki, Katja Hose

ACM Artifact Badge
Follow the Path: Hierarchy-Aware Extreme Multi-Label Completion for Semantic Text Tagging

Natalia Ostapuk, Julien Audiffren, Ljiljana Dolamic, Alain Mermoud, Philippe Cudre-Mauroux

Modeling Balanced Explicit and Implicit Relations with Contrastive Learning for Knowledge Concept Recommendation in MOOCs

Gu Hengnian, Zhiyi Duan, Pan Xie, Dongdai Zhou

A Counterfactual Framework for Learning and Evaluating Explanations for Recommender Systems

Oren Barkan, Veronika Bogina, Liya Gurevitch, Yuval Asher, Noam Koenigstein

DSLR: Diversity Enhancement and Structure Learning for Rehearsal-based Graph Continual Learning

Seungyoon Choi, Wonjoong Kim, Sungwon Kim, Yeonjun In, Sein Kim, Chanyoung Park

Calibrating Graph Neural Networks from a Data-centric Perspective

Cheng Yang, Chengdong Yang, Chuan Shi, Yawen Li, Zhiqiang Zhang, JUN ZHOU

Enhancing Complex Question Answering over Knowledge Graphs through Evidence Pattern Retrieval

Wentao Ding, Jinmao Li, Liangchuan Luo, Yuzhong Qu

ACM Artifact Badge
HaSa: Hardness and Structure-Aware Contrastive Knowledge Graph Embedding

Honggen Zhang, June Zhang, Igor Molybog

Bridging the Space Gap: Unifying Geometry Knowledge Graph Embedding with Optimal Transport

Yuhan Liu, Zelin Cao, Gao Xing, Ji Zhang, Rui Yan

Unveiling the Paradox of NFT Prosperity

Jintao Huang, Pengcheng Xia, Jiefeng Li, Kai Ma, Gareth Tyson, Xiapu Luo, Lei Wu, Yajin Zhou, Wei Cai, Haoyu Wang

Query Optimization for Ontology-Mediated Query Answering

Wafaa El Husseini, Cheikh Brahim El Vaigh, François Goasdoué, Helene Jaudoin

Fast and Accurate Fair k-Center Clustering in Doubling Metrics

Matteo Ceccarello, Andrea Pietracaprina, Geppino Pucci

ACM Artifact Badge
Query2GMM: Learning Representation with Gaussian Mixture Model for Reasoning over Knowledge Graphs

Yuhan Wu, Yuanyuan Xu, Wenjie Zhang, Xiwei Xu, Ying Zhang

Graph Principal Flow Network for Conditional Graph Generation

Zhanfeng Mo, Tianze Luo, Sinno Pan

Exploring Neural Scaling Law and Data Pruning Methods For Node Classification on Large-scale Graphs

Zhen WANG, Yaliang Li, Bolin Ding, Yule Li, Zhewei Wei

Sublinear-Time Opinion Estimation in the Friedkin--Johnsen Model

Stefan Neumann, Yinhao Dong, Pan Peng

Category-based and Popularity-guided Video Game Recommendation: A Balance-oriented Framework

Xiping Li, Jianghong Ma, Kangzhe Liu, Shanshan Feng, Haijun Zhang, Yutong Wang

Unify Graph Learning with Text: Unleashing LLM Potentials for Session Search

Songhao Wu, quan Tu, Hong Liu, Xu Jia, Zhongyi Liu, Guannan Zhang, Ran Lucien Wang, Xiuying Chen, Rui Yan

Contrastive Fingerprinting: A Novel Website Fingerprinting Attack over Few-shot Traces

Yi Xie, Jiahao Feng, WenJu Huang, Yixi Zhang, Sunxueliang, XiaoChou Chen, Xiapu Luo

Unleashing the Power of Knowledge Graph for Recommendation via Invariant Learning

Shuyao Wang, Yongduo Sui, Chao Wang, Hui Xiong

Enhancing Recommendation Accuracy and Diversity with Box Embedding: A Universal Framework

Cheng Wu, Shaoyun Shi, Chaokun Wang, Ziyang Liu, wang Peng, wenjin wu, Dongying Kong, Han Li, Kun Gai

Efficient Computation for Diagonal of Forest Matrix via Variance-Reduced Forest Sampling

Haoxin Sun, Zhongzhi Zhang

Unveiling the Invisible: Detection and Evaluation of Prototype Pollution Gadgets with Dynamic Taint Analysis

Mikhail Shcherbakov, Paul Moosbrugger, Musard Balliu

ACM Artifact Badge
BOND: Bootstrapping From-Scratch Name Disambiguation with Multi-task Promoting

Yuqing Cheng, Bo Chen, Fanjin Zhang, Jie Tang

ACM Artifact Badge
Stable-Sketch: A Versatile Sketch for Accurate, Fast, Web-Scale Data Stream Processing

Weihe Li, Paul Patras

ACM Artifact Badge
Question Difficulty Consistent Knowledge Tracing

Guimei Liu, Huijing Zhan, Jung-jae Kim

Cross-Space Adaptive Filter: Integrating Graph Topology and Node Attributes for Alleviating the Over-smoothing Problem

Chen Huang, Haoyang Li, Yifan Zhang, Wenqiang Lei, Jiancheng Lv

Taxonomy Completion via Implicit Concept Insertion

Jingchuan Shi, Hang Dong, Jiaoyan Chen, ZHE WU, Ian Horrocks

ACM Artifact Badge
Analyzing Ad Exposure and Content in Child-Oriented Videos on YouTube

Emaan Bilal Khan, Nida Tanveer, Aima Shahid, Mohammad Jaffer Iqbal, Haashim Ali Mirza, Armish Javed, Ihsan Ayyub Qazi, Zafar Ayyub Qazi

ACM Artifact Badge
A Quasi-Wasserstein Loss for Learning Graph Neural Networks

Minjie Cheng, Hongteng Xu

A Simple but Effective Approach for Unsupervised Few-Shot Graph Classification

Yonghao Liu, Lan Huang, Bowen Cao, Ximing Li, Fausto Giunchiglia, Xiaoyue Feng, Renchu Guan

Analysis and Detection of “Pink Slime” Websites in Social Media Posts

Abdullah Aljebreen, Weiyi Meng, Eduard Dragut

Inductive Cognitive Diagnosis for Fast Student Learning in Web-Based Intelligent Education Systems

Shuo Liu, Junhao Shen, Hong Qian, Aimin Zhou

Leave No One Behind: Online Self-Supervised Self-Distillation for Sequential Recommendation

Shaowei Wei, Zhengwei WU, Xin Li, Qintong Wu, Zhiqiang Zhang, JUN ZHOU, Lihong Gu, Jinjie GU

HSDirSniper: A New Attack Exploiting Vulnerabilities in Tor's Hidden Service Directories

Qingfeng Zhang, Zhiyang Teng, Wang Xuebin, Yue Gao, Qingyun Liu, Jinqiao Shi

UniLP: Unified Topology-aware Generative Framework for Link Prediction in Knowledge Graph

Ben Liu, Miao Peng, Wenjie Xu, Xu Jia, Min Peng

E2USD: Efficient-yet-effective Unsupervised State Detection for Multivariate Time Series

Zhichen Lai, Huan Li, Dalin Zhang, Yan Zhao, Weizhu Qian, Christian S. Jensen

ACM Artifact Badge
A Symbolic Rule Integration Framework with Logic Transformer for Inductive Relation Prediction

Yudai Pan, Jun Liu, Tianzhe Zhao, Lingling Zhang, Yun Lin, Jin Song Dong

Robust Route Planning under Uncertain Pickup Requests for Last-mile Delivery

Hua Yan, Heng Tan, Haotian Wang, Desheng Zhang, Yu Yang

Author Name Disambiguation via Paper Association Refinement and Compositional Contrastive Embedding

Dezhi Liu, Richong Zhang, Chen Junfan, Xinyue Chen

ACM Artifact Badge
ARTEMIS: Detecting Airdrop Hunters in NFT Markets with a Graph Learning System

Chenyu Zhou, Hongzhou Chen, Wu Hao, Junyu Zhang, Wei Cai

ACM Artifact Badge
Distributionally Robust Graph-based Recommendation System

Bohao Wang, Jiawei Chen, Changdong Li, Sheng Zhou, Qihao Shi, Yang Gao, Yan Feng, Chun Chen, Can Wang

GNNShap: Scalable and Accurate GNN Explanation using Shapley Values

Selahattin Akkas, Ariful Azad

ACM Artifact Badge
TikTok and the Art of Personalization: Investigating Exploration and Exploitation on Social Media Feeds

Karan Vombatkere, Sepehr Mousavi, Savvas Zannettou, Franziska Roesner, Krishna P. Gummadi

Decoupled Variational Graph Autoencoder for Link Prediction

Yoon-Sik Cho

RulePrompt: Weakly Supervised Text Classification with Prompting PLMs and Self-Iterative Logical Rules

Miaomiao Li, Jiaqi Zhu, Yang Wang, Yi Yang, Yilin Li, Hongan Wang

Multimodal Relation Extraction via a Mixture of Hierarchical Visual Context Learners

Xiyang Liu, Chunming Hu, Richong Zhang, Kai Sun, Samuel Mensah, Yongyi Mao

ACM Artifact Badge
Graph Out-of-Distribution Generalization via Causal Intervention

Qitian Wu, Fan Nie, Chenxiao Yang, Tianyi Bao, Junchi Yan

Adaptive Neural Ranking Framework: Toward Maximized Business Goal for Cascade Ranking Systems

Yunli Wang, Zhiqiang Wang, Jian Yang, Shiyang Wen, Dongying Kong, Han Li, Kun Gai

Navigating Multidimensional Ideologies with Reddit's Political Compass: Economic Conflict and Social Affinity

Ernesto Antonio Pio Colacrai, Federico Cinus, Gianmarco De Francisci Morales, Michele Starnini

ACM Artifact Badge
Diagrammatic Reasoning for ALC Visualization with Logic Graphs

Ildar Baimuratov

Adversarial Mask Explainer for Graph Neural Networks

Wei Zhang, XIAOFAN LI, Wolfgang Nejdl

Fairness in Link Analysis Ranking Algorithms

Ana-Andreea Stoica, Nelly Litvak, Augustin Chaintreau

Causal Question Answering with Reinforcement Learning

Lukas Blübaum, Stefan Heindorf

ACM Artifact Badge
Learning to Generate Explainable Stock Predictions using Self-Reflective Large Language Models

Kelvin J.L. Koa, Yunshan Ma, Ritchie Ng, Tat-seng Chua

Unity is Strength? Benchmarking the Robustness of Fusion-based 3D Object Detection against Physical Sensor Attack

Zizhi Jin, Xuancun Lu, Bo Yang, Yushi Cheng, Chen Yan, Xiaoyu Ji, Wenyuan Xu

Fair Surveillance Assignment Problem

Fangxiao Wang, Bo Li

High-Frequency-aware Hierarchical Contrastive Selective Coding for Representation Learning on Text Attributed Graphs

Peiyan Zhang, Chaozhuo Li, Liying Kang, Feiran Huang, Senzhang Wang, Xin Xie, Sunghun Kim

Reinforcement Learning with Maskable Stock Representation for Portfolio Management in Customizable Stock Pools

wentao zhang, Yilei Zhao, Shuo Sun, Jie Ying, Yonggang Xie, Zitao Song, Xinrun Wang, Bo An

Unifying Local and Global Knowledge: Empowering Large Language Models as Political Experts with Knowledge Graphs

Xinyi Mou, Zejun Li, Hanjia Lyu, Jiebo Luo, zhongyu wei

Doubly Calibrated Estimator for Recommendation on Data Missing Not at Random

WONBIN KWEON, Hwanjo Yu

A Study of GDPR Compliance under the Transparency and Consent Framework

Mike Smith, Antonio Torres, Riley Grossman, Pritam Sen, Yi Chen, Cristian Borcea

ACM Artifact Badge
The Matter of Captchas: An Analysis of a Brittle Security Feature on the Modern Web

Behzad Ousat, Esteban Schafir, Duc C Hoang, Mohammad Ali Tofighi, Cuong V Nguyen, Sajjad Arshad, Selcuk Uluagac, Amin Kharraz

ACM Artifact Badge
Inductive Graph Alignment Prompt: Bridging the Gap between Graph Pre-training and Inductive Fine-tuning From Spectral Perspective

Yuchen Yan, Peiyan Zhang, Zheng Fang, QingqingLong

DRAM-like Architecture with Asynchronous Refreshing for Continual Relation Extraction

Tianci Bu, yang kang, Wenchuan Yang, Jiawei Feng, Xiaoyu Zhang, Xin Lu

On the Feasibility of Simple Transformer for Dynamic Graph Modeling

Yuxia Wu, Yuan Fang, Lizi Liao

KGQuiz: Evaluating the Generalization of Encoded Knowledge in Large Language Models

Yuyang Bai, Shangbin Feng, Vidhisha Balachandran, Zhaoxuan Tan, Shiqi Lou, Tianxing He, Yulia Tsvetkov

Densest Subhypergraph: Negative Supermodular Functions and Strongly Localized Methods

Yufan Huang, David F. Gleich, Nate Veldt

ACM Artifact Badge
Reconciling the Accuracy-Diversity Trade-off in Recommendations

Kenneth L Peng, Manish Raghavan, Emma Pierson, Jon Kleinberg, Nikhil Garg

Co-clustering for Federated Recommender System

Xinrui He, Shuo LIU, Jacky Keung, Jingrui He

Can GNN be Good Adapter for LLMs?

Xuanwen Huang, Kaiqiao Han, Yang Yang, Dezheng Bao, Quanjin Tao, Ziwei Chai, Qi Zhu

WEFix: Intelligent Automatic Generation of Explicit Waits for Efficient Web End-to-End Flaky Tests

Xinyue Liu, Zihe Song, Weike Fang, Wei Yang, Weihang Wang

When Imbalance Meets Imbalance: Structure-driven Learning for Imbalanced Graph Classification

Wei Xu, Pengkun Wang, Zhe Zhao, Binwu Wang, Xu Wang, Yang Wang

Not All Asians are the Same: A Disaggregated Approach to Identifying Anti-Asian Racism in Social Media

Fan Wu, Sanyam Lakhanpal, Qian Li, Kookjin Lee, Doowon Kim, Heewon Chae, K. Hazel Kwon

Perennial Semantic Data Terms of Use for Decentralized Web

Rui Zhao, Jun Zhao

ACM Artifact Badge
Barter Exchange with Shared Item Valuations

Juan Luque, Sharmila Duppala, John P Dickerson, Aravind Srinivasan

PMG : Personalized Multimodal Generation with Large Language Models

Xiaoteng Shen, Rui Zhang, Xiaoyan Zhao, Jieming Zhu, Xi Xiao

Exit Ripple Effects: Understanding the Disruption of Socialization Networks Following Employee Departures

David Gamba, Yulin Yu, Yuan Yuan, Grant Schoenebeck, Daniel Romero

M-scan: A Multi-Scenario Causal-driven Adaptive Network for Recommendation

Jiachen Zhu, Yichao Wang, Jianghao Lin, Jiarui Qin, Ruiming Tang, Weinan Zhang, Yong Yu

Efficiency of Non-Truthful Auctions in Auto-bidding with Budget Constraints

Christopher Liaw, Aranyak Mehta, Wennan Zhu

Disambiguated Node Classification with Graph Neural Networks

Tianxiang Zhao, Xiang Zhang, Suhang Wang

Ad vs Organic: Revisiting Incentive Compatible Mechanism Design in E-commerce Platforms

Ningyuan Li, Ma Yun xuan, Yang Zhao, Qian Wang, Zhilin Zhang, Chuan Yu, Jian Xu, Bo Zheng, Xiaotie Deng

SatGuard: Concealing Endless and Bursty Packet Losses in LEO Satellite Networks for Delay-Sensitive Web Applications

Jihao Li, Hewu Li, Zeqi Lai, Qian Wu, Yijie Liu, Qi Zhang, Yuanjie Li, Jun Liu

ACM Artifact Badge
Characterizing Ethereum Upgradable Smart Contracts and Their Security Implications

Xiaofan Li, Jin Yang, Jiaqi Chen, Yuzhe Tang, Xing Gao

APT-Pipe: A Prompt-Tuning Tool for Social Data Annotation using ChatGPT

Yiming Zhu, Zhizhuo Yin, Gareth Tyson, Ehsan-ul Haq, LIK-HANG LEE, Pan Hui

Better to Ask in English: Cross-Lingual Evaluation of Large Language Models for Healthcare Queries

Yiqiao Jin, Mohit Chandra, Gaurav Verma, Yibo Hu, Munmun De Choudhury, Srijan Kumar

ACM Artifact Badge
More Than Routing: Joint GPS and Route Modeling for Refine Trajectory Representation Learning

Zhipeng ma, Zheyan Tu, xinhai chen, yan zhang, deguo xia, Guyue Zhou, yilun chen, Yu Zheng, jiangtao gong

Global News Synchrony During the Start of the COVID-19 Pandemic

Xi Chen, Scott A. Hale, David Jurgens, Mattia Samory, Ethan Zuckerman, Przemyslaw Adam Grabowicz

Link Prediction on Multilayer Networks through Learning of Within-Layer and Across-Layer Node-Pair Structural Features and Node Embedding Similarity

Lorenzo Zangari, Domenico Mandaglio, Andrea Tagarelli

Finding Densest Subgraphs with Edge-Color Constraints

Lutz Oettershagen, Honglian Wang, Aristides Gionis

Dual Box Embeddings for the Description Logic EL++

Mathias Jackermeier, Jiaoyan Chen, Ian Horrocks

Multi-Label Zero-Shot Product Attribute-Value Extraction

Jiaying Gong, Hoda Eldardiry

Diffusion-based Negative Sampling on Graphs for Link Prediction

Trung-Kien Nguyen, Yuan Fang

Bots, Elections, and Controversies: Twitter Insights from Brazil's Polarised Elections

diogo pacheco

ACM Artifact Badge
Scalable Continuous-time Diffusion Framework for Network Inference and Influence Estimation

Keke Huang, Ruize Gao, Bogdan Cautis, Xiaokui Xiao

Aligning Out-of-Distribution Web Images and Caption Semantics via Evidential Learning

Guohao Sun, Yue Bai, Xueying Yang, Yi Fang, Yun Fu, ZHIQIANG TAO

Distributed Data Placement and Content Delivery in Web Caches with Non-Metric Access Costs

S. Rasoul Etesami

Cardinality Counting in “Alcatraz”: A Privacy-aware Federated Learning Approach

Nan Wu, Xin Yuan, Shuo Wang, Hongsheng Hu, Minhui Xue

Discovering and Measuring CDNs Prone to Domain Fronting

Karthika Subramani, Roberto Perdisci, Pierros-Christos Skafidas, Manos Antonakakis

ACM Artifact Badge
Low Mileage, High Fidelity: Evaluating Hypergraph Expansion Methods by Quantifying the Information Loss

David Kang, Qiaozhu Mei, Sang-Wook Kim

IDEA-DAC: Integrity-Driven Editing for Accountable Decentralized Anonymous Credentials via ZK-JSON

Zonglun Li, Shuhao Zheng, Junliang Luo, Ziyue Xin, Xue Liu

Non-uniform Bid-scaling and Equilibria for Different Auctions: An Empirical Study

Yuan Deng, Jieming Mao, Vahab Mirrokni, Yifeng Teng, Song Zuo

Individual Welfare Guarantees in the Autobidding World with Machine-learned Advice

Yuan Deng, Negin Golrezaei, Patrick Jaillet, Jason Cheuk Nam Liang, Vahab Mirrokni

Is Contrastive Learning Necessary? A Study of Data Augmentation vs Contrastive Learning in Sequential Recommendation

Peilin Zhou, You-Liang Huang, Yueqi XIE, Jingqi Gao, Shoujin Wang, Jaeboum KIM, Sunghun Kim

Can One Embedding Fit All? A Multi-Interest Learning Paradigm Towards Improving User Interest Diversity Fairness

Yuying Zhao, Minghua Xu, Huiyuan Chen, Yuzhong Chen, Yiwei Cai, Rashidul Islam, Yu Wang, Tyler Derr

Towards Deeper Understanding of PPR-based Embedding Approaches: A Topological Perspective

Xingyi Zhang, Zixuan Weng, Sibo Wang

Self-Paced Pairwise Representation Learning for Semi-Supervised Text Classification

Chen Junfan, Richong Zhang, Jiarui Wang, Chunming Hu, Yongyi Mao

GAMMA: Graph Neural Network-Based Multi-Bottleneck Localization for Microservices Applications

Gagan Somashekar, Anurag Dutt, Mainak Adak, Tania Lorido Botran, Anshul Gandhi

ACM Artifact Badge
Perceptions in Pixels: Analyzing Perceived Gender and Skin Tone in Real-world Image Search Results

Jeffrey Gleason, Avijit Ghosh, Ronald E. Robertson, Christo Wilson

ACM Artifact Badge
General Debiasing for Graph-based Collaborative Filtering via Adversarial Graph Dropout

AN ZHANG, Wenchang Ma, Pengbo Wei, Leheng Sheng, Xiang Wang

DualCL: Principled Supervised Contrastive Learning as Mutual Information Maximization for Text Classification

Chen Junfan, Richong Zhang, Yaowei Zheng, Qianben Chen, Chunming Hu, Yongyi Mao

Breaking the Trilemma of Privacy, Utility, and Efficiency via Controllable Machine Unlearning

Zheyuan Liu, Guangyao Dou, I Chien, Chunhui Zhang, Yijun Tian, Ziwei Zhu

Harnessing Multi-Role Capabilities of Large Language Models for Open-Domain Question Answering

Hongda Sun, Yuxuan Liu, Chengwei Wu, Haiyu Yan, Cheng Tai, Xin Gao, Shuo Shang, Rui Yan

Can Small Language Models be Good Reasoners in Recommender Systems?

Yuling Wang, Changxin Tian, Binbin Hu, Yanhua Yu, Ziqi Liu, Zhiqiang Zhang, JUN ZHOU, Liang Pang, Xiao Wang

Learning Scalable Structural Representations for Link Prediction with Bloom Signatures

Tianyi Zhang, Haoteng Yin, Rongzhe Wei, Pan Li, Anshumali Shrivastava

ACM Artifact Badge
Graph Anomaly Detection with Bi-level Optimization

Yuan Gao, Junfeng Fang, Yongduo Sui, Yangyang Li, Xiang Wang, HuaMin Feng, Yongdong Zhang

Globally Interpretable Graph Learning via Distribution Matching

Yi Nian, Yurui Chang, Wei Jin, Lu Lin

Bridging or Breaking: Impact of Intergroup Interactions on Religious Polarization

Rochana Chaturvedi, Sugat Chaturvedi, Elena Zheleva

ACM Artifact Badge
Benchmark and Neural Architecture for Conversational Entity Retrieval from a Knowledge Graph

Mona Zamiri, Yao Qiang, Fedor Nikolaev, Dongxiao Zhu, Alexander Kotov

ACM Artifact Badge
MMLSCU: A Dataset for Multi-modal Multi-domain Live Streaming Comment Understanding

Zixiang Meng, Qiang Gao, Di Guo, Yunlong Li, Bobo Li, Hao Fei, Shengqiong Wu, Fei Li, Chong Teng, Donghong Ji

Consistency Guided Knowledge Retrieval and Denoising in LLMs for Zero-shot Document-level Relation Triplet Extraction

Qi Sun, Kun Huang, Xiaocui Yang, Rong Tong, Zhang Kun, Soujanya Poria

Spot Check Equivalence: An Interpretable Metric for Information Elicitation Mechanisms

Shengwei Xu, Yichi Zhang, Paul Resnick, Grant Schoenebeck

Heterogeneous Subgraph Transformer for Fake News Detection

Yuchen Zhang, Xiaoxiao Ma, Jia Wu, Jian Yang, Hao Fan

Negative Sampling in Next-POI Recommendations: Observation, Approach, and Evaluation

Hong-Kyun Bae, Yebeen Kim, Hyunjoon Kim, Sang-Wook Kim

GraphTranslator: Aligning Graph Model to Large Language Model for Open-ended Tasks

Mengmei Zhang, Mingwei Sun, Peng Wang, Shen Fan, Yanhu Mo, Xiaoxiao Xu, Hong Liu, Cheng Yang, Chuan Shi

Experimental Security Analysis of Sensitive Data Access by Browser Extensions

Asmit Nayak, Rishabh Khandelwal, Earlence Fernandes, Kassem Fawaz

Exploring Unconfirmed Transactions for Effective Bitcoin Address Clustering

Kai Wang, Yakun Cheng, Maike Tong, Zhenghao Niu, Jun Pang, Weili Han

HetGPT: Harnessing the Power of Prompt Tuning in Pre-Trained Heterogeneous Graph Neural Networks

Yihong Ma, Ning Yan, Jiayu Li, Masood S. Mortazavi, Nitesh Chawla

Robust Link Prediction over Noisy Hyper-Relational Knowledge Graphs via Active Learning

Weijian Yu, Jie Yang, Dingqi Yang

ACM Artifact Badge
Graph Contrastive Learning via Interventional View Generation

Zengyi Wo, Minglai Shao, Wenjun Wang, Xuan Guo, Lu Lin

Unveiling Delay Effects in Traffic Forecasting: A Perspective from Spatial-Temporal Delay Differential Equations

QingqingLong, Zheng Fang, Chen Fang, Chong You Chen, pengfei wang, Yuanchun Zhou

Predictive Relevance Uncertainty for Recommendation Systems

Charul Paliwal, Anirban Majumder, K. R. Sivaramakrishnan

Towards Personalized Privacy: User-Governed Data Contribution for Federated Recommendation

Liang Qu, Wei Yuan, Ruiqi Zheng, Lizhen Cui, Yuhui Shi, Hongzhi Yin

AN-Net: an Anti-Noise Network for Anonymous Traffic Classification

Xianwen Deng, Yijun Wang, Zhi Xue

DenseFlow: Spotting Cryptocurrency Money Laundering in Ethereum Transaction Graphs

Dan Lin, Jiajing Wu, Yunmei Yu, Qishuang Fu, Zibin Zheng, Changlin Yang

Federated Heterogeneous Graph Neural Network for Privacy-preserving Recommendation

Bo Yan, YANG CAO, Haoyu Wang, Wenchuan Yang, Junping Du, Chuan Shi

Fast Graph Condensation with Structure-based Neural Tangent Kernel

Lin WANG, Wenqi Fan, Jiatong LI, Yao Ma, Qing Li

OODREB: Benchmarking State-of-the-Art Methods for Out-Of-Distribution Generalization on Relation Extraction

Haotian Chen, Houjing Guo, Bingsheng Chen, Xiangdong Zhou

Decentralized Collaborative Learning with Adaptive Reference Data for On-Device POI Recommendation

Ruiqi Zheng, Liang Qu, Tong Chen, Lizhen Cui, Yuhui Shi, Hongzhi Yin

Is It Safe to Share Your Files? An Empirical Security Analysis of Google Workspace

Liuhuo Wan, Kailong Wang, Haoyu Wang, Guangdong Bai

AdFlush: A Real-World Deployable Machine Learning Solution for Effective Advertisement and Web Tracker Prevention

Kiho Lee, Chaejin Lim, Beomjin Jin, Taeyoung Kim, Hyoungshick Kim

ACM Artifact Badge
PanoptiChrome: A Modern In-browser Taint Analysis Framework

Rahul Kanyal, Smruti Sarangi

Jointly Canonicalizing and Linking Open Knowledge Base via Unified Embedding Learning

Wei Shen, Binhan Yang, Yinan Liu

Query in Your Tongue: Reinforce Large Language Models with Retrievers for Cross-lingual Search Generative Experience

Ping Guo, Yue Hu, Yanan Cao, Yubing Ren, Yunpeng Li, Heyan Huang

Towards Efficient Communication and Secure Federated Recommendation System via Low-rank Training

Ngoc-Hieu Nguyen, AnhTuanNguyen, Tuan Minh Nguyen, Vu Tien Hoang, Dung Duy Le, Kok Seng Wong

ACM Artifact Badge
Endowing Pre-trained Graph Models with Provable Fairness

Zhang Zhong Jian, Mengmei Zhang, Yue Yu, Cheng Yang, Jiawei Liu, Chuan Shi

FedUP: Querying Large-Scale Federations of SPARQL Endpoints

Julien Aimonier-Davat, Brice Nédelec, Minh-Hoang Dang, Pascal Molli, Hala Skaf-Molli

Optimizing Polynomial Graph Filters: A Novel Adaptive Krylov Subspace Approach

Keke Huang, Wencai Cao, Hoang Ta, Xiaokui Xiao, Pietro Lio

Friend or Foe? Mining Suspicious Behavior via Graph Capsule Infomax Detector against Fraudsters

Xiangping Zheng, Bo Wu, Xun Liang, Wei Li

Towards Cross-Table Masked Pretraining for Web Data Mining

Chao Ye, Guoshan Lu, Haobo Wang, Liyao Li, Sai Wu, Gang Chen, Junbo Zhao

PhishinWebView: Analysis of Anti-Phishing Entities in Mobile Apps with WebView Targeted Phishing

YoonJung Choi, Woonghee Lee, Junbeom Hur

Automating Website Registration for Studying GDPR Compliance

Karel Kubicek, Jakob Merane, Ahmed Bouhoula, David A. Basin

Revisiting VAE for Unsupervised Time Series Anomaly Detection: A Frequency Perspective

Zexin Wang, Changhua Pei, Minghua Ma, Xin Wang, Zhihan Li, Dan Pei, Saravan Rajmohan, Dongmei Zhang, Qingwei Lin, Haiming Zhang, Jianhui li, Gaogang Xie

Understanding Human Preferences: Towards More Personalized Video to Text Generation

Yihan Wu, Ruihua Song, Xu Chen, Hao Jiang, Zhao Cao, Jin Yu

Generating Multi-turn Clarification for Web Information Seeking

Ziliang Zhao, Zhicheng Dou

Optimal Engagement-Diversity Tradeoffs in Social Media

Fabian Baumann, Daniel Halpern, Ariel Procaccia, Iyad Rahwan, Itai Shapira, Manuel Wuthrich

Modeling the Impact of Timeline Algorithms on Opinion Dynamics Using Low-rank Updates

Tianyi Zhou, Stefan Neumann, Kiran Garimella, Aristides Gionis

ACM Artifact Badge
Beyond Labels and Topics: Discovering Causal Relationships in Neural Topic Modeling

Yi-Kun Tang, Heyan Huang, Xuewen Shi, Xian-Ling Mao

POLISH: Adaptive Online Cross-Modal Hashing for Class Incremental Data

Yu-Wei Zhan, Xin Luo, Zhen-Duo Chen, Yongxin Wang, Yinwei Wei, Xin-Shun Xu

Full-Attention Driven Graph Contrastive Learning: With Effective Mutual Information Insight

Long Li, Zemin Liu, Chenghao Liu, Jianling Sun

HD-KT: Advancing Robust Knowledge Tracing via Anomalous Learning Interaction Detection

Haiping Ma, Yong Yang, Chuan Qin, xiaoshan yu, Shangshang Yang, Xingyi Zhang, Hengshu Zhu

Fingerprinting the Shadows: Unmasking Malicious Servers with Machine Learning-Powered TLS Analysis

Andreas Theofanous, Eva Papadogiannaki, Alexander Shevtsov, Sotiris Ioannidis

ACM Artifact Badge
Toward Practical Entity Alignment Method Design: Insights from New Highly Heterogeneous Knowledge Graph Datasets

Xuhui Jiang, Chengjin Xu, Yinghan Shen, Yuanzhuo Wang, Fenglong Su, Zhichao Shi, Fei Sun, Zixuan Li, Jian Guo, Huawei Shen

ACM Artifact Badge
Don't Bite Off More than You Can Chew: Investigating Excessive Permission Requests in Trigger-Action Integrations

Liuhuo Wan, Kailong Wang, Kulani Tharaka Mahadewa, Haoyu Wang, Guangdong Bai