Accepted Papers - Industry Track

Knowledge Enhanced Multi-intent Transformer Network for Recommendation

Ding Zou, Wei Wei, Feida Zhu, Chuanyu Xu, Tao Zhang and Chengfu Huo

Collaborative-Enhanced Prediction of Spending on Newly Downloaded Mobile Games under Consumption Uncertainty

Peijie Sun, Yifan Wang, Min Zhang, Chuhan Wu, Yan Fang, Hong Zhu, Yuan Fang and Meng Wang

ACM Artifact Badge
Large Language Model based Long-tail Query Rewriting in Taobao Search

Wenjun Peng, Guiyang Li, Yue Jiang, Zilong Wang, Dan Ou, Xiaoyi Zeng, Derong Xu, Tong Xu and Enhong Chen

Improving Search for New Product Categories via Synthetic Query Generation Strategies

Akshay Jagatap, Srujana Merugu and Prakash Mandayam Comar

LightCS: Selecting Quadratic Feature Crosses in Linear Complexity

Zhaocheng Du, Junhao Chen, Qinglin Jia, Chuhan Wu, Jieming Zhu, Zhenhua Dong and Ruiming Tang

Scaling User Modeling: Large-scale Online User Representations for Ads Personalization in Meta

Dai Li, Wei Zhang, Chen Liang, Fang Zhou, Zhongke Zhang, Xuewei Wang, Ru Li, Yi Zhou, Yaning Huang, Dong Liang, Kai Wang, Zhangyuan Wang, Zhengxing Chen, Min Li, Fenggang Wu, Huayu Li, Yunnan Wu, Zhan Shu, Mindi Yuan, Sri Reddy and Minghai Chen

A Semi-supervised Multi-channel Graph Convolutional Network for Query Classification in E-commerce

Chunyuan Yuan, Ming Pang, Zheng Fang, Xue Jiang, Changping Peng and Zhangang Lin

SOIL: Score Conditioned Diffusion Model for Imbalanced Cloud Failure Prediction

Chiming Duan, Fangkai Yang, Pu Zhao, Lingling Zheng, Yash Dagli, Yudong Liu, Qingwei Lin and Dongmei Zhang

Rankitect: Ranking Architecture Search Battling World-class Engineers at Meta Scale

Wei Wen, Kuang-Hung Liu, Igor Fedorov, Xin Zhang, Hang Yin, Weiwei Chu, Kaveh Hassani, Mengying Sun, Jiang Liu, Xu Wang, Lin Jiang, Yuxin Chen, Buyun Zhang, Xi Liu, Dehua Cheng, Zhengxing Chen, Guang Zhao, Fangqiu Han, Jiyan Yang, Yuchen Hao, Liang Xiong and Wen-Yen Chen

Modeling User Viewing Flow using Large Language Models for Article Recommendation

Zhenghao Liu, Zulong Chen, Moufeng Zhang, Shaoyang Duan, Hong Wen, Liangyue Li, Nan Li, Yu Gu and Ge Yu

Counterfactual Data Augmentation for Debiased Coupon Recommendations Based on Potential Knowledge

Junpeng Fang, Gong-Duo Zhang, Qing Cui, Lihong Gu, Longfei Li, Jinjie Gu and Jun Zhou

Enhancing Sequential Recommendation via LLM-based Semantic Embedding Learning

Jun Hu, Wenwen Xia, Xiaolu Zhang, Chilin Fu, Weichang Wu, Zhaoxin Huan, Ang Li, Zuoli Tang and Jun Zhou

Aligned Side Information Fusion Method for Sequential Recommendation

Shuhan Wang, Bin Shen, Xu Min, Yong He, Xiaolu Zhang, Liang Zhang, Jun Zhou and Linjian Mo

OmniSearchSage: Multi-Task Multi-Entity Embeddings for Pinterest Search

Prabhat Agarwal, Minhazul Islam Sk, Nikil Pancha, Kurchi Subhra Hazra, Jiajing Xu and Chuck Rosenberg

ACM Artifact Badge
User Response Modeling in Reinforcement Learning for Ads Allocation

Zhiyuan Zhang, Qichao Zhang, Xiaoxu Wu, Xiaowen Shi, Guogang Liao, Yongkang Wang, Xingxing Wang and Dongbin Zhao

Dependency Aware Incident Linking in Large Cloud Systems

Supriyo Ghosh, Karish Grover, Jimmy Wong, Chetan Bansal, Rakesh Namineni, Mohit Verma and Saravan Rajmohan

Cluster Anchor Regularization to Alleviate Popularity Bias in Recommender Systems

Bo Chang, Changping Meng, He Ma, Shuo Chang, Yang Gu, Yajun Peng, Jingchen Feng, Yaping Zhang, Shuchao Bi, Ed H. Chi and Minmin Chen

Discrete Conditional Diffusion for Reranking in Recommendation

Xiao Lin, Xiaokai Chen, Chenyang Wang, Hantao Shu, Linfeng Song, Biao Li and Peng Jiang

NoteLLM: A Retrievable Large Language Model for Note Recommendation

Chao Zhang, Shiwei Wu, Haoxin Zhang, Tong Xu, Yan Gao, Yao Hu and Enhong Chen

A New Creative Generation Pipeline for Click-Through Rate with Stable Diffusion Model

Hao Yang, Jianxin Yuan, Shuai Yang, Linhe Xu, Shuo Yuan and Yifan Zeng

Personalized Relevance Incentive Network for CTR Prediction in Sponsored Search

Zhaolin Hong, Haitao Wang, Chengjie Qian, Wei Chen, Tianqi He, Yajie Zou, Qiang Liu and Xingxing Wang

HiFI: Hierarchical Fairness-aware Integrated Ranking with Constrained Reinforcement Learning

Yifan Liu, Wei Xia, Weiwen Liu, Menghui Zhu, Weinan Zhang, Ruiming Tang and Yong Yu

Plug and Play Ensemble of Graph and Language Models for Improving Search Relevance in E-Commerce

Nurendra Choudhary, Edward Huang, Karthik Subbian and Chandan K. Reddy

MetaSplit: Meta-Split Network for Limited-Stock Product Recommendation

Wenhao Wu, Jialiang Zhou, Ailong He, Shuguang Han, Jufeng Chen and Bo Zheng

Entire Chain Uplift Modeling with Context-Enhanced Learning for Intelligent Marketing

Yinqiu Huang, Shuli Wang, Min Gao, Xue Wei, Changhao Li, Chuan Luo, Yinhua Zhu, Xiong Xiao and Yi Luo

Large Multimodal Model Compression via Efficient Pruning and Distillation at AntGroup

Maolin Wang, Yao Zhao, Jiajia Liu, Jingdong Chen, Chenyi Zhuang, Jinjie Gu, Ruocheng Guo and Xiangyu Zhao

Assessing Web Fingerprinting Risk

Enrico Bacis, Igor Bilogrevic, Robert Busa-Fekete, Asanka Herath, Antonio Sartori and Umar Syed

On Practical Diversified Recommendation with Controllable Category Diversity Framework

Tao Zhang, Luwei Yang, Zhibo Xiao, Wen Jiang and Wei Ning

Knowledge Graph-based Session Recommendation with Session-Adaptive Propagation

Yu Wang, Amin Javari, Janani Balaji, Walid Shalaby, Tyler Derr and Xiquan Cui

A Unified Framework for Reducing False Positives in Authentication Alerts in Security Systems

Yanbang Wang, Karl Hallgren and Jonathan Larson

Cache-Aware Reinforcement Learning in Large-Scale Recommender Systems

Xiaoshuang Chen, Gengrui Zhang, Yao Wang, Yulin Wu, Kaiqiao Zhan, Ben Wang and Shuo Su

MS MARCO Web Search: A Large-scale Information-rich Web Dataset with Millions of Real Click Labels

Qi Chen, Xiubo Geng, Corby Rosset, Carolyn Buractaon, Jingwen Lu, Tao Shen, Kun Zhou, Chenyan Xiong, Yeyun Gong, Paul Bennett, Nick Craswell, Xing Xie, Fan Yang, Bryan Tower, Nikhil Rao, Anlei Dong, Wenqi Jiang, Zheng Liu, Mingqin Li, Chuanjie Liu, Zengzhong Li, Rangan Majumder, Jennifer Neville, Andy Oakley, Knut Magne Risvik, Harsha Vardhan Simhadri, Manik Varma, Yujing Wang, Linjun Yang, Mao Yang and Ce Zhang

Lightweight GCN Encoder and Sequential Decoder for Multi-Candidate Carpooling Route Planning in Road Network

Yucen Gao, Li Ma, Zhemeng Yu, Songjian Zhang, Jun Fang, Xiaofeng Gao and Guihai Chen

PPM : A Pre-trained Plug-in Model for Click-through Rate Prediction

Yuanbo Gao, Peng Lin, Dongyue Wang, Feng Mei, Xiwei Zhao, Sulong Xu and Jinghe Hu

FinReport: Explainable Stock Earnings Forecasting via News Factor Analyzing Model

Xiangyu Li, Xinjie Shen, Yawen Zeng, Xiaofen Xing and Jin Xu

Optimization-Based Budget Pacing in eBay Sponsored Search

Qinyi Chen, Phuong Ha Nguyen and Djordje Gligorijevic

Hierarchical Query Classification in E-commerce Search

Bing He, Sreyashi Nag, Limeng Cui, Suhang Wang, Zheng Li, Rahul Goutam, Zhen Li and Haiyang Zhang

DISKCO : Disentangling Knowledge from Cross-Encoder to Bi-Encoder

Ankith Ms, Arindam Bhattacharya, Ankit Gandhi, Vijay Huddar, Atul Saroop and Rahul Bhagat

Context-based Fast Recommendation Strategy for Long User Behavior Sequence in Meituan Waimai

Zhichao Feng, Junjiie Xie, Kaiyuan Li, Yu Qin, Pengfeng Wang, Qianzhong Li, Bin Yin, Xiang Li, Wei Lin and Shangguang Wang

Towards Robustness Analysis of E-Commerce Ranking System

Ningfei Wang, Yupin Huang, Han Cheng, Jiri Gesi, Xiaojie Wang and Vivek Mittal

AutoML for Large Capacity Modeling of Meta's Ranking Systems

Hang Yin, Kuang-Hung Liu, Mengying Sun, Yuxin Chen, Buyun Zhang, Jiang Liu, Vivek Sehgal, Rudresh Panchal, Eugen Hotaj, Xi Liu, Daifeng Guo, Jamey Zhang, Zhou Wang, Shali Jiang, Huayu Li, Zhengxing Chen, Wen-Yen Chen, Jiyan Yang and Wei Wen

Information Diffusion Meets Invitation Mechanism

Shiqi Zhang, Jiachen Sun, Wenqing Lin, Xiaokui Xiao, Yiqian Huang and Bo Tang

OneSparse: A Unified System for Multi-index Vector Search

Yaoqi Chen, Ruicheng Zheng, Qi Chen, Shuotao Xu, Qianxi Zhang, Xue Wu, Weihao Han, Hua Yuan, Mingqin Li, Yujing Wang, Jason Li, Fan Yang, Hao Sun, Weiwei Deng, Feng Sun, Qi Zhang and Mao Yang

Personalized Audiobook Recommendations at Spotify Through Graph Neural Networks

Marco De Nadai, Francesco Fabbri, Paul Gigioli, Alice Wang, Ang Li, Fabrizio Silvestri, Laura Kim, Shawn Lin, Vladan Radosavljevic, Sandeep Ghael, David Nyhan, Hugues Bouchard, Mounia Lalmas-Roelleke and Andreas Damianou

Temporal Interest Network for User Response Prediction

Haolin Zhou, Junwei Pan, Xinyi Zhou, Xiaofeng Gao, Guihai Chen, Xihua Chen and Jie Jiang

Enhancing Cross-domain Click-Through Rate Prediction via Explicit Feature Augmentation

Xu Chen, Zida Cheng, Jiangchao Yao, Ju Chen, Weilin Huang, Jingsong Lan, Xiaoyi Zeng and Shuai Xiao

Mystique: A Budget Pacing System for Performance Optimization in Online Advertising

Rotem Stram, Rani Abboud, Alex Shtoff, Oren Somekh, Ariel Raviv and Yair Koren

The MMO Economist: AI Empowers Robust, Healthy, and Sustainable P2W MMO Economies

Shiwei Zhao, Xi Yuan, Runze Wu, Zhipeng Hu, Haoyu Liu, Kai Wang, Yujing Hu, Tangjie Lv, Changjie Fan, Xin Tong, Jiangze Han, Yan Zheng and Jianye Hao

ACM Artifact Badge
Enhancing Interpretability and Effectiveness in Recommendation with Numerical Features via Learning to Contrast the Counterfactual samples

Xiaoxiao Xu, Hao Wu, Wenhui Yu, Lantao Hu, Peng Jiang and Kun Gai

Skewness-aware Boosting Regression Trees for Customer Contribution Prediction in Financial Precision Marketing

Hsin-Yu Chen, Cheng-Te Li and Ting-Yu Chen

Practical Batch Bayesian Sampling Algorithms for Online Adaptive Traffic Experimentation

Zezhong Zhang and Ted Yuan